אוריינות דיגיטלית

Digital Literacy
כלל המיומנויות, האסטרטגיות ודפוסי החשיבה הייחודיים שמשתמשים נדרשים להפעיל בעבודה בסביבות דיגיטליות ומקוונות.

האוריינות הדיגיטלית הינה היכולת לתפקד ולפעול במרחב הטכנולוגי דיגיטלי, מייצגת מגוון מיומנויות קוגניטיביות, חברתיות-רגשיות וטכניות, הבאות לידי ביטויי בהבנה ופיענוח, יצירה ,הצגת ידע ושיתופו וכן תקשורת (5C). מיומנויות אלו מאפשרות ללומדים להפגין מיומנויות בשימוש בטכנולוגיה וברשתות מחשבים, כגון, יכולת לקחת חלק בקהילות מקוונות ורשתות חברתיות תוך הקפדה על כללי התנהגות, להפגין כישורי חשיבה ביקורתית, יכולת לחפש מידע בסביבה דיגיטלית, לעבד מידע באופן ביקורתי, לשתף במידע, להציג ידע בסביבה דיגיטלית או באמצעים טכנולוגים, לפתור בעיות מורכבות ולייצור תוכן אינטרנטי. אוריינות דיגיטלית קשורה לאוריינות מידע, אתיקה וסכנות ברשת.

האוריינות הדיגיטלית למעשה הגדירה מחדש תהליכי חשיבה ודרכי למידה ואת המושג השתייכות באמצעים דיגיטליים ודרכי התקשרות במדיה (Jones, Chik & Hafner, 2015Hafner, Chik & Jones, 2015). רמה נמוכה של אוריינות דיגיטלית יכולה להתבטא בקרב תלמידים באיחורים, טעויות בהגשה, בקשות תכופות לעזרה והיעדרויות רבות ולהוביל לתחושת לחץ. אנשי חינוך, בעיקר אלה המתקשים ברמה הטכנולוגית, עלולים לחוש ירידת ערך, חוסר מסוגלות והיפוך תפקידים מורה-תלמיד בשל "עליונות טכנולוגית" של התלמידים.