אוריינות שפתית

Language Literacy
אוריינות פירושה ידיעת קרוא וכתוב בשילוב שימוש מיומנויות הקריאה והכתיבה בהלימה עם המאפיינים של מצבים חברתיים.

אוריינות שפתית נרכשת במצבים חברתיים וכוללת יותר מאשר קרוא וכתוב כפשוטם, אלא קליטה של מצבים חברתיים ושימוש בממיומנויות קרוא וכתוב ההולמות מצבים אלה.

Chevalierת J. F. (). Heritage Language Literacy: Theory and Practice, Brandeis University. Retrieved on February 25, 2021 from https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/32762654/chevalier.pdf?1389781778=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DHeritage_Language_Literacy_Theory_and_Pr.pdf&Expires=1614268913&Signature=WTYez1TyH~5w-e-VDmZCwqtEEUUiVkeI3QIZ7sFfVHR6Dh8yLI0Nss8Vc0ZMJXqUUhOd2Z~PkDSTH2NyJOq7OHzcR9rjy6CXBwsah-c1YMIDU0-1UlYahD5ZW1A-Qpm5e06Lmvp1WmJ-zx-9fUSOSpUNLLTSkNCroXbZF7XtXgqlOckrBE6~Y6JYUmghqAIRnv02rKHbLkuM5gmwzo9TIrUzkxuNOHIDAocIc~dnZAB-HSc2YXlqqn9IfdcgvmpuhafcmI-jXgWHLrSHRZePQ68pDCpajcMKLod-Ww7soNuFUs5~elHJzIvLHov7kuF5mRSx2uijuUa2CdeAIMClyA__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA