אזור התפתחות משוער

Zone of Proximal Development ZPD
פוטנציאל ההתפתחות של לומד בעזרת תמיכה מותאמת (ויגוצקי, 1978)