בניית יכולות על ידי מודלינג, תרגול, משוב ואימון

Competence building-modeling, practicing, feedback, coaching
עיצוב מסוגלות בתחומים שונים באמצעות סיפוק מודל התנהגותי, חזרה על המיומנות הנלמדת היזון חוזר ושיקוף לגבי תרגול המיומנוות ויישומה.

מורים יכולים לסייע בבניית יכולות רגשיות־חברתיות בקרב תלמידיהם במהלך הפעלה של מעגל למידה אופייני: הצגת מטרות השיעור, מודלינג, התנסות אישית וקבוצתית, הסקת מסקנות ורפלקציה על התהליך ועל תוצאותיו. בכל חלק של מעגל זה אפשר לחזק למידה רגשית־ חברתית.