גישות להכשרת מורים

Teacher Training Approaches
דרך התייחסות לפעולה לאופן ההוראה בלימוד מקצוע ההוראה

:בהתאם לגישה מתכללת להכשרת מורים יש להדגיש הדרכה ותיווך הכוללים את המרכיבים הבאים

  1. אבחון חוזקות המורים בהוראה מקוונת וחולשותיהם
  2. יישום של הוראה מקוונת המלווה ברפלקציה לצורך חידוד ושיפור ההוראה
  3. התאמת דרכי ההכשרה לשונות סביבת ההוראה והמורים בתוכנית הכשרה
  4. חקר תהליכי ההכשרה כדי לשפר את תוכנית ההכשרה