הוראה מרחוק בחירום

ERT (Emergency Remote Teaching)
הוראה מרחוק בחירום.