הזכות לחינוך

The Right to Education
היא זכות המעוגנת בחוק זכויות התלמיד, לפיו כל ילד ונער במדינת ישראל זכאי לחינוך בהתאם למסגרת שמתאימה לו.

הוכרה במשפט הישראלי כזכות בסיסית של האדם. שרשיה נעוצים בהכרזה על הקמת מדינת ישראל. מעוגנת באמנות בינלאומיות שישראל נטלה על עצמה את מחויבויותיהן וכן בחקיקת חינוך ענפה, כגון חוק חינוך לימוד חובה התשי"ט (1949) וחוק זכויות התלמיד התשס"א (2001). משתלבת בזכות לשוויון.

הזכות לחינוך. אתר כל זכות. אוחזר ב-25 בפברואר, 2021