הערכה מסכמת או הערכה של הלמידה

Summative Evaluation or Assessment of Learning – AoL
מתבצעת בסיום הלמידה ומכוונת למדידת הישגים.

המונחים בהם השתמשו בסיפרות הם הערכה מסכמת summarize assessment ובשני העשורים האחרונים נוסף המונח הערכה של הלמידה assessment of learning – AoL