הערכה מעצבת

Formative Evaluation
פעולות הערכה הנעשות במהלך הלמידה או במהלך פיתוח של תכנית או של תוצר כלשהו, והיא נועדה לספק מידע לצורכי שינוי או שיפור הלמידה. הערכה מעצבת מתייחסת לביצוע מסוים של הלומד, כך שיבין מה עליו לעשות כדי לשפר את איכות ביצועיו.

הערכה שבבסיסה, קידום ועיצוב תהליכי הלמידה וההוראה (לוי-ורד, 2019). מכאן שבגישת הערכה זו אין התמקדות בהערכת התוצר, אלא בהערכת התהליך (בירנבוים, יועד, כ"ץ וקימרון, 2004). הערכה זו מהווה למעשה כלי לתמוך בלמידה על מנת את איכות תהליך הלמידה-ההוראה ומכאן גם את תוצאותיה באמצעות זיהוי צרכי הלמידה והתאמת ההוראה לצרכים אלו. ניתן לבצע הערכה מעצבת באמצעות מתן מטלות נוספות דומות כגון תיק עבודות או תוצרי פרויקטים והזדמנויות נוספות להגשות לצורך שיפור תוצרי הלמידה.

בירנבוים, מ. (2007). הערכה לשם למידה. הד החינוך, 81(7), 46-40.

לוי-ורד, ע' (2019). לפרוץ את גבולות ההערכה באקדמיה – הצעת עקרונות יישומיים להערכת הלמידה. רב-גוונים: מחקר ושיח, גיליון בנושא למידה פעילה ומערבת בהשכלה הגבוהה, 252-223.

בירנבוים, מ', – יועד, צ', כ""ץ, ש' וקימרון, ה' (2004), יחידה 2: עקרונות ה- הל""ה (הוראה-למידה-הערכה) החלופית. מתוך בהבניה מתמדת – סביבה לפיתוח מקצועי של מורים בנושא תרבות הל""ה המטפחת הכוונה עצמית בלמידה.