חוסר השוויוניות בהקצאת המשאבים בחינוך

Resource Inequity
זוהי הקצאת משאבים לקבוצות שונות באוכלוסייה, שאינה תורמת להגשמת שיוויון הזדמנויות.

הקצאה לא שוויונית, הינה הקצאה דיפרנציאלית לאוכלוסיות תלמידים שונות, שמשמעותה תקציבים גדולים יותר לאוכלוסיות חלשות יותר מבחינה חברתית־כלכלית. במילים אחרות, הקצאת משאבים שוויונית איננה מפחיתה את אי השוויון בהישגים ואולי אף מגבירה אותו, כי לרוב תלמידים מקבוצות אוכלוסייה מבוססות חברתית־ כלכלית מנצלות טוב יותר את המשאבים המוקצים להן. אי לכך הקצאת משאבים לא שוויונית, המקצה משאבים רבים יותר לתלמידים משכבות חברתיות־כלכליות חלשות היא תנאי הכרחי — אם כי לא מספיק — לצמצום פערי הישגים בין קבוצות האוכלוסייה השונות.

איילו, ח., בלס, נ., פניגר, י., ושביטאי, י. (2019). אי שוויון בחינוך ממחקר למדיניות. מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל.