חוק זכויות התלמיד התשס"א (2001)

The Student's Rights Act (2001)
חוק זה מטרתו לקבוע עקרונות לזכויות התלמיד ברוח כבוד האדם ועקרונות אמנת האומות המאוחדות בדבר זכויות הילד: 1- תוך שמירה על ייחודם של מוסדות החינוך לסוגיהם השונים כמוגדר בחוק לימוד חובה, התש"ט - 1949, 2 - בחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג - 1953, 3 - בחוק חינוך מיוחד, התשמ"ח - 1988, 4 - ובכל דין אחר. כל ילד ונער במדינת ישראל זכאי לחינוך בהתאם להוראות כל דין.

זכויות התלמיד (2015). משרד החינוך. אוחזר ב-26 בפברואר 2021