למידה עצמאית

Independent Learning
למידה עצמאית מוגדרת כלמידה בה הלומד, בשיתוף עם אחרים משמעותיים, מקבל החלטות הדרושות לשם מילוי הצרכים הלימודיים החייוחודיים שלו (Kesten, 1987).

מושפעת באופן הדוק מההון התרבותי של הלומד ומשפחתו