מודעות חברתית

Social Awareness
היכולת לפעול במצבים חברתיים מתוך הבנת האחר, זיהוי נורמות חברתיות והשפעתן ומתוך פתיחות ורגישות כלפי אנשים מקבוצות חברתיות ותרבותיות אחרות.