ניטור ביצועי התלמידים

Student's Performance Monitoring
בקרה אחר הביצוע של התלמידים באמצעות מגוון שיטות, כלים ופרוצדורות.

Kilpatrick, A. C., Turner, J. B., & Holland, T. P. (2008). Quality control in field education: Monitoring students' performance. Journal of Teaching in Social Work, 9(1-2).