ניתוח למידה

Learning Analytics
שימוש בנתונים הנאספים באופן אוטומטי בסביבות למידה מקוונות ומאפשרים קבלת תובנות על הלמידה בסביבות אלו.