פערים דיגיטליים

Digital Divide
המושג פערים דיגיטליים (digital divide) בראשיתו בעיקר התייחס לפערים בנגישות למשאבים טכנולוגיים, קרי נגישות למכשירי קצה וחיבור לאינטרנט. המחקרים הראשונים שעסקו בפערים דיגיטליים התמקדו בעיקר בקורלציה בין מאפיינים סוציו-אקונומים ומידת הנגישות ל) ICT Mesch & Talmud, 2011). אולם, בשנים האחרונות מתגבשת ההבנה כי פערים דיגיטליים אינם באים לידי ביטוי רק בנגישות לטכנולוגיה, אלא גם באופן בו נעשה בה שימוש ולכן, פערים אלו לא יכולים להצטמצם רק באמצעות פתרונות טכנולוגיים (OECD, 2000). ישנה כיום הסכמה רחבה, כי מעבר לשאלה של נגישות למשאבי קצה וחיבור לאינטרנט יש לבחון גם פערים בשימוש ב ICT, באוריינות ובכישורים דיגיטליים, בנגישות לתמיכה טכנית וחברתית בזמן השימוש, לפערים ביכולת לצרוך מידע מקוון באופן ביקורתי ובפערים בסוגי השימוש

דומג'יו והרגטיאי :  ממדים של אי שוויון דיגיטלי:

  1. אי שוויון בנגישות למכשירי קצה;
  2. אי שוויון בשימוש אוטונומי;
  3. אי שוויון בכישורים (אוריינות) הנדרשים לשימוש באמצעים דיגיטליים – הקשורים לסוגי אוריינות אחרים
  4. אי שוויון בתמיכה חברתית

והבדלים בשימושים בטכנולוגיה (למשל היקף השימוש לצורכי למידה, צרכנות, בידור ועוד). החשיבות העולה של שימוש ב ICT יש בה בכדי לשמר פערים קיימים ולהרחיב אותם. מאפינים דמוגרפיים כגון גיל, השכלה, הכנסה, ושיוך אתני, מנבאים לא רק נגישות למכשירי קצה ולחיבור לאינטרנט (קרי פערים דיגיטליים בנגישות) אלא גם מתורגמים לפערים בכישורים טכנולוגיים ובשימוש ב ICT באינטרנט.

פערים בחינוך | ביבליוגרפיה

[1] איילון, ח', בלס, נ', פניגר, י' ושביט, י' (2019). אי שוויון בחינוך: ממחקר למדיניות. מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל. 

[2] בורדייה, פ' (2005). שאלות בסוציולוגיה. רסלינג.

[3] דהאן, י' (2020). משבר הקורונה והשפעתו על מערכת החינוך הישראלית. נייר עמדה, צוות המומחים של המשבר. נדלה ב־25.5.20. 

[4] מכון ברוקדייל (2017). דוח

[5] דוח שמיד (2006). דוח הוועדה הציבורית לבדיקת מצבם שלילדים ובני נוער בסיכון ובמצוקה בראשות פרופ' הלל שמיד. ירושלים. 

[6] הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (2017). בעלות על מוצרי בידור ותקשורת, לפי קבוצת אוכלוסייה ורמת פריפריאליות של יישוב המגורים. פני החברה בישראל 11.

[7] המכון הישראלי לדמוקרטיה (2020).  מדד ג׳יני. נדלה בספטמבר 2020. 

[8] וייסבלאי, א' (2020). למידה מרחוק בחירום בעת סגירת מוסדות חינוך בעקבות התפרצות נגיף הקורונה. מכון המחקר של הכנסת. מרץ, 2020. – נדלה ב־25.5.20.

[9] הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (2017). בעלות על מוצרי בידור ותקשורת, לפי קבוצת אוכלוסייה ורמת פריפריאליות של יישוב המגורים. פני החברה בישראל 11, פרק 2, עמ' 124. 

[10] מור, פ', מנדלסון, י' (2006). לדבר עם מתבגרים בסיכון: התפיסה החינוכית הפסיכו-חברתית. ירושלים: משרד החינוך, התרבות והספורט.

[11] מור, ‏פ' ‏(2006). ‏לראות ‏את ‏הילדים: ‏מדריך ‏ליצירת ‏סביבה ‏חינוכית ‏מגדלת ‏לתלמידים ‏בסיכון. ‏ירושלים: ‏אשלים‐‏ג'וינט ‏ישראל‏.

[12] מלחי, א', מלאך, ג' ופרידמן, ש' (2016). שנתון החברה החרדית, המכון הישראלי לדמוקרטיה. 

[13] ציונית, י' ובן אריה, א' (עורכים). 2009. ילדים בישראל שנתון סטטיסטי. המועצה לשלום הילד, ירושלים.

[14] רפאלי, ש', לק, ע', אלבו, י', אופנהיים, י' וגץ, ד' (2018). גישה חדשנית למדידת הפער הדיגיטלי בישראל: עקבות דיגיטליים ככלי לגיבוש מדיניות. חיפה, ישראל מוסד שמואל נאמן.

[15] Adams R. (2020). UK councils face lawsuit over access to education in lockdown, The Guardian, April 6, 2020.

[16] Alberta Government, Canada. COVID-19: Education and child care. Retrieved May 30, 2020

[17] Archambault, L., Diamond, D., Brown, R.; Cavanaugh, C., Coffey, M., Floures, D., Richardson, J., & Zygouris-Coe, V. (2009). Research committee issues brief – An exploration of at-risk learners and online education. D. Scribner & M. K. Barbour (Eds.). Vienna, VA: International Association for K-12 Online Learning. 

[18] Basuarchive, T. (2020). The children being left behind by America’s online schooling. MIT technology review, May 13, 2020. 

[19] Barbour, M. K., & Siko, J. P. (2012). Virtual schooling through the eyes of an at-risk student: A case study. European Journal of Open, Distance and E-learning, 15(1). 

[20] Bautista, N. (2020). https://www.teenvogue.com/story/distance-learning-low-income-students נדלה ב־21.5.2020.

[21] BBC. (2020). A simple guide to home learning with the BBC. Retrieved May 30, 2020 

[22] California State Portal (13 March 2020), Governor Newsom Signs Executive Order Ensuring State Funding for Schools Even in Event of Physical Closure. Retrieved on 9 May, 2020

[23] California State Portal (13 March 2020), COVID 19. Retrieved on 9 May, 2020

[24] Child Poverty Action Group. (2011). Left further behind: How politics fail the poorest children in New Zealand. 

[25] Clark, T. (2001). Virtual schools: Trends and issues: A study of virtual schools in the United States. San Francisco, CA: Western Regional Educational Laboratories.

[26] Cronginger, R. G., & Lee, V. E. (2001). Social capital and dropping out of school: Benefits to at-risk Students of teachers’ support and guidance. Teachers College Record, 103(4), 548-581.

[27] Doepke, Matthias and Zilibotti, Fabrizio. COVID-19 and Children’s Education: The time to plan large-scale summer learning programs is now. Psychology Today (2020). 

[28] Express and Star (2020). Government’s plans to give poorer pupils free laptops ‘do not go far enough’, April 21, 2020.

[29] Forrest, A. (2020, April 27). Coronavirus: Lockdown home-schooling will widen education gaps, says Ofsted chief. Retrieved May 30, 2020, from The Independent. 

[30] García, E. Weiss, E., & Engdahl, L. (2020. Online learning amid coronavirus is far from universal, and children who are poor suffer from a digital divide. 

[31] Hofmann, J. (2014). Solutions to the top 10 challenges of blended learning. Insynch training, 1-19. Retrieved from 

[32] Horn, C.A., PytlikZillig, L.M., Bruning, R., & Kauffman, D.F. (2003). At risk in cyberspace: Responding to at-risk students. In R. Bruning, C. A. Horn, & L. M. PytlikZillig (Eds). Web-based learning: What do we know? Where do we go? (pp. 129-152). Greenwich, CT: Information Age Publishing.

[33] Hurley, R. (2002). Fine-tuning an online high school to benefit at-risk students. T.H.E. Journal, 30(4), (pp. 33-34, 36, 38, 40).

[34] Kong, S. C., Chan, T. W., Griffin, P., Hoppe, U., Huang, R., Kinshuck, L., & Nussbaum, M. (2014). E learning in school education in the coming 10 years for developing 21st century skills: Critical research issues and policy implications. Educational Technology & Society, 17(1), 70-78.

[35] Maori Television. (2020, 4.3). Mauri reo mauri ora reo promo. Retrieved 16.05.2020 from Facebook. 

[36] McLaughlan, G. (2014). A Short history of New Zealand. 

[37] Merelli, A. (2020). Coronavirus lockdown force educators to reconsider how they grade students, Quartz, April 28, 2020

[38] Ministry of Education New Zealand. Early learning hard copy resource packs. Retrieved May 16, 2020, from Learning from Home: 

[39] Ministry of Education New Zealand. Home learning. Retrieved 5 16, 2020, from Education.govt.nz: 

[40] Ministry of Education New Zealand. Distance Learning. Retrieved May 30, 2020

[41] Ministry of Education New Zealand. Reading at home.Retrieved May 30, 2020

[42] Ministry of Education New Zealand. Matariki-breakfast.Retrieved May 30, 2020

[432] Ministry of Education New Zealand. Parents and whānau – Advice for learning from home during a COVID-19 resurgence. Retrieved May 30, 2020

[44] Ministry of Education New Zealand. The national education goals (NEGs). Retrieved May 18, 2020

[45] Mundy, K., & Hares S. (2020). Equity-focused approaches to learning loss during COVID-19. Retrieved on May 30, 2020 

[46] OAK National Academy (2020). People and partners. Retrieved May 30, 2020, 

[47] OECD.Income-inequality. Retrieved May 30, 2020

[48] Palmer, S. (2020). Coronavirus: New Zealand goes to COVID-19 alert level 3. Retrieved from Newshub. Parahi, C. (2020). Coronavirus: The demand for equality in the battle against Covid-19. Retrieved from 

[49] Quinn, D., Cooc, N., McIntyre, J., & Gomez, C. (2016). Seasonal dynamics of academic achievement inequality by socioeconomic status and race/ethnicity: Updating and extending past research with new national data. Educational Researcher, 45(8), 443–453. 

[50] Slavin, R. E., & Madden, N. E. (1989). What works for students at risk: A research synthesis. Educational Leadership, 46, 4-13.

[51] Stwewn, C. (2020). As Finnish teachers move classes online, family routines change, This is Finland.

[52] Smedescu, D. (2014). E learning and its impact on the academic cultural environment. Journal of Information Systems & Operational Management, 8(2), 232-240.

[53] Styslinger, M. E., Walker, N. L., & Lenker, T. K. (2014). Beyond the sticky note and venn, diagram comprehension strategies for 21st-century schools. Voices from the Middle, 22(2), 13-20. 

[54] The Economist (2020). Closing schools for covid-19 does lifelong harm and widens inequality, The Economist, 30 April 2020.

[55] The Harvard Gazette.(2020) . Time to fix American education with race-for-space resolve. Retrieved May 14, 2020

[56] The Sutton Trust. (2020). COVID-19 impacts: School shutdown. The Sutton Trust. Retrieved May 30, 2020

[57] UK Government. (2020, April 19). Get help with technology during coronavirus (COVID-19). Retrieved May 30, 2020 

[58] UK Government. (2020, April 30). Providing school meals during the coronavirus (COVID-19) outbreak. Retrieved May 30, 2020, from UK.gov: 

[69] Vegas, E. (2020). School closures government -responses-and-learning inequality-around the-world during COVID 19

[60] Watson, J.F., Murrin, A., Vashaw, L., Gemin, B., & Rapp, C. (2010). Keeping pace with K–12 online learning: A review of state-level policy and practice. Vienna, VA: International Association for K-12 Online Learning. Retrieved 30 May 2020

[61] World Bank, How countries are using edtech (including online learning, radio, television, texting) to support access to remote learning during the COVID-19 pandemic, World Bank, Retrieved  June 6, 2020.