תחושת מסוגלות עצמית

Self-Efficacy
אמונת האדם ביכולתו להצליח במילוי משימה, התפיסה שהאדם תופס את יכולתו לבצע מטלות מסוימות.

תחושת מסוגלות עצמית של תלמידים היא אחת ממיומנויות הלמידה הרגשיות-חברתיות, הינה המשתנה המשמעותי ביותר בניבוי התמודדות עם לחץ בהקשרי למידה מקוונת. את המושג 'מסוגלות עצמית' self-efficacy ציין לראשונה בנדורה ( Bandura , 1986 ) כחלק מההיבט האישי בתיאוריית ה-SCT Social Cognitive Theory, שפותחה על ידיו. על פי ה- SCT, מסוגלות עצמית והישגים קשורים זה בזה. מסוגלות עצמית היא התפיסה שהאדם תופס את יכולתו לבצע מטלות מסוימות. בנדורה מצא שבעלי המסוגלות העצמית הגבוהה יותר, כלומר מי שמאמינים יותר ביכולתם לבצע את המשימה, ישקיעו את המאמץ, יתמידו ויגיעו להישגים גבוהים בביצועה של המשימה.

Self-efficacy. Wikipedia. | Bandura, A. Social Foundations of Thought and Action‏: A Social Cognitive Theory; Presntice-Hall: Englewood Cliffs, NJ, USA, 1986 | Bandura, A.; Barbaranelli, C.; Vittorio Caprara G.; Pastorelli, C.

Self-efficacy beliefs as shapers of children’s aspirations and career trajectories. Child Dev. 2001, 72, 187–206